Infectology

CATALOGUE NUMBER

NAME OF THE TEST

EI 2040-9601 G diphtheria toxoid
EI 2050-9601 A, G  Bordetella pertussis toxin
EI 2050-9601 M Bordetella pertussis incl. IgG/RF absorbent
EI 2050-9601-3 A lub G Bordetella FHA
EI 2081-9601 A lub G Helicobacter pylori (CagA)
EI 2132-9601-2 G Borrelia plus VlsE
EI 2173-9601 A lub G Yersinia enterocolitica Detection of antibodies against virulence factors of the Yersinia enterocolitica pathogenin human serum (for diagnosing various forms of arthritis)
EI 2191-9601 A, G lub M Chlamydia trachomatis
EI 2192-9601 A, G lub M Chlamydia pneumoniae
EI 2202-9601 A, G lub M Mycoplasma pneumoniae
EI 2410-9601 A, G lub M Toxoplasma gondii
EI 2531-9601-1 A, G lub M Herpes simplex virus (HSV-1/2 Pool)
EI 2531-9601-2 G lub M Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
EI 2532-9601-2 G lub M Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
EI 2570-9601 G lub M Cytomegalovirus (CMV)
EI 2580-9601 G lub M Parvovirus B19
EI 2590-9601 G lub M Rubella virus
EI 2610-9601 G lub M Measles virus
EI 2630-9601 G lub M Mumps virus
EI 2650-9601 A, G lub M Varicella zoster virus (VZV)
EI 2661-9601 G lub M TBE virus
EI 2661-9601-9 G TBE virus Vienna
EI 2791-9601 A, G lub M Epstein-Barr virus capsid antigen (EBV-CA)
EI 2793-9601 G Epstein-Barr virus nuclear antigen (EBNA-1)
EI 2795-9601 A, G lub M Epstein-Barr virus early antigen (EBV-EA)

 

TROPIC INFECTIONS
CATALOGUE NUMBER

NAME OF THE TEST

EI 2662-9601 G lub M West Nile virus (WNV)
EI 2663-9601 G lub M * Japanese encephalitis virus (JEV)
EI 2667-9601 G Usutu virus
EI 266b-9601 A, G lub M Dengue virus
EI 278h-9601-1 G lub M Hantavirus Pool 1 "Eurasia"
EI 278h-9601-2 G lub M Hantavirus Pool 2 "America"
EI 293a-9601 G Chikungunya virus

 

DETERMINATION OF AVIDITY
CATALOGUE NUMBER

NAME OF THE TEST

EI 2570-9601-1 G Cytomegalovirus (CMV) avidity determination
EI 2791-9601-1 G Epstein-Barr virus capsid antigen (EBV-CA) avidity determination
EI 2610-9601-1 G Measles virus avidity determination
EI 2590-9601-1 G Rubella virus avidity determination
EI 2661-9601-1 G TBE virus avidity determination
EI 2410-9601-1 G Toxoplasma gondii avidity determination
EI 2650-9601-1 G Varicella zoster virus (VZV) avidity determination
EI 2662-9601-1 G West Nile virus (WNV) avidity determination

 

CSF DIAGNOSTICS
CATALOGUE NUMBER NAME OF THE TEST
EI 2132-9601-L G Borrelia PLUS VlsE antibody determination in CSF
EI 2132-9601-L M Borrelia antibody determination in CSF
EI 2570-9601-L G Cytomegalovirus (CMV) antibody determination in CSF
EI 2791-9601-L G Epstein-Barr virus capsid antigen (EBV-CA) antibody determination in CSF
EI 2531-9601-L G Herpes simplex virus 1 (HSV-1) antibody determination in CSF
EI 2532-9601-L G Herpes simplex virus 2 (HSV-2) antibody determination in CSF
EI 2531-9601-1 L G Herpes simplex virus (HSV-1/2 Pool) antibody determination in CSF
EI 2610-9601-L G Measles virus antibody determination in CSF
EI 2630-9601-L G Mumps virus antibody determination in CSF
EI 2590-9601-L G Rubella virus antibody determination in CSF
EI 2661-9601-L G TBE virus antibody determination in CSF
EI 2661-9601-L M TBE virus antibody determination in CSF
EI 2410-9601-L G Toxoplasma gondii antibody determination in CSF
EI 2111-9601-L G Treponema pallidum antibody determination in CSF
EI 2650-9601-L G Varicella zoster virus (VZV) antibody determination in CSF