Įvertinimas

Kokybės Užtikrinimo Institutas greitai įvertina duomenis ir įkelia savo vertinimą į kokybės vertinimo portalą. Į jį patenka kiekvieno dalyvio rezultatai (prieinami tik atitinkamam dalyviui), bendras statistinis įvertinimas su anonimiškais ir apibendrintais visų dalyvaujančių laboratorijų rezultatais bei kita naudinga informacija (pvz. imunofluorescencijos tyrimų, bloto juostelių vaizdais). Kai įvertinimą jau galima pasižiūrėti,  dalyviai gauna pranešimus.
Kokybinis įvertinimas yra esminis kriterijus išduodant sertifikatą. Jei dalyvio visų mėginių kokybiniai  rezultatai sutampa su tikėtinomis reikšmėmis, laikoma, kad dalyvis praėjo kokybės įvertinimo sistemos patikrą ir sertifikatas bus išduotas.
Jei įprastoje praktikoje gavus atrankos tyrimo rezultatus yra atliekamas ir patvirtinimo tyrimas, jis taip pat turi būti atliktas. Jei jis nebus atliktas, net ir esant tinkamiems atrankos tyrimo rezultatams, sertifikatas nebus išduodamas.
Jei kokybės užtikrinimo sistemos patikros nepavyksta išlaikyti, vietoj sertifikato dalyvis gauna dalyvavimą patvirtinantį dokumentą. Sertifikatai ir dalyvavimo patvirtinimai dalyviams yra išsiunčiami paštu.
Kiekvieno dalyvio rezultatų įvertinime kartu su dalyvio rezultatais ir tikėtinais rezultatais yra pateikiama toliau išvardyta statistinė informacija (šios vertės yra paremtos visų dalyvių, kurie naudojo tokią pačią tyrimo sistemą rezultatais):

  • Rezultatų mediana*
  • 68% rezultatų intervalas*
  • Dalyvių skaičius
  • Teisingų rezultatų procentas (išlaikymo dažnis)

*teigiamų rezultatų, jei bent 6 dalyviai pateikė kiekybinį rezultatą
Mediana yra vidurinė reikšmė išrikiavus visas matavimo reikšmes pagal dydį taip, kad pusė verčių yra žemiau, kita pusė aukščiau medianos. Jei matavimo verčių skaičius lyginis, mediana laikomas aritmetinis dviejų vidurinių verčių vidurkis.
Norint sumažinti kraštutinių verčių įtaką, mediana, kaip statistinis parametras, yra tinkamesnė nei aritmetinis vidurkis. Atmestinų duomenų tyrimai neatliekami.
68% rezultatų intervalas parodo kiekybinių rezultatų pasiskirstymo intervalą, į kurį patenka 68% dalyvių reikšmių.
Bendrame įvertinime pateikiama informacija apie kiekvieną kokybės vertinimo schemoje dalyvių naudotą tyrimą:

  • Dalyvių skaičius
  • Teisingų rezultatų procentas (išlaikymo dažnis)